PEDAGOGIK

På Linden läggs grunden till en livslång lust att lära

Synen på det kompetenta barnet

Förskolan arbetar efter den reviderade (2010) läroplanen för förskolan, Lpfö18 samt Stockholm stads förskoleplan.
Omsorg, lek, social utveckling och pedagogiska aktiviteter vävs samman i den dagliga verksamheten. Det är viktigt för alla barn att få uttrycka sig i skapande verksamhet, sång och musik, rörelse och förstås med ord.
 
Pedagogerna på Linden har gått en kompetensutbildning på Reggio Emilia-institutet. Reggio Emilias pedagogik har ligger som grund för arbetet.

På Linden är det primärt synen på miljön, synen på det kompetenta barnen och att dokumentera barnens utveckling och progression.

Trygghet och självkänsla
Den inkluderande miljön
Synen på det kompetenta barnet

Lindens ledord


Empati – medkänsla, omtanke, hänsyn
Trygghet – omvårdnad, bli sedda
Allas lika värde – respekt för allt och alla
Livsglädje – arbetsglädje, leka och ha roligt
Egenvärde – självkänsla, ”jag duger som jag är”
Livslångt lärande – nyfikenhet, socialt samspel

Barnet i centrum

I Lindens lokaler står barnet i centrum.

Små människor trivs bra i små rum. Det första man känner när man kommer in på Linden är att det känns som hemma. Det är litet och ombonat, fullt av spännande utrymmen för både lek och lugn. 

Alla leksaker och övriga föremål på förskolan har granskats för att uppfylla kraven om en säker och trygg förskola utan gifter. Alla nya inköp följer vår lathund om detta.
 
Utanför ligger den trygga gården, som vi delar med kompisarna på föräldrakooperativet Gungan. Utanför finns också ”Storgården” med fina fotbollsytor på sommaren och en lagom brant pulkabacke på vintern. Och en bit ner i backen ligger Piratparken med klätterskepp, slänggunga och annat som är roligt året runt. 

Vi har också nära till skogen där vi ofta hittar på roliga lekar och väver in besöken med terminens teman.

En inkluderande pedagogik

På Linden står inkludering i centrum och genomsyrar allt arbete som sker. Från träning i samarbete, arbete med hur alla i gruppen kan känna delaktighet till rent praktiskt som pedagogerna alltid erbjuder olika pedagogiska verktyg för att bemöta varje enskilt barns eget sätt att till sig kunskap.
 

 


 
Språk för vi mår och hur vi är
Inkludering i det vardagliga samtalet är ständigt närvarande. Det handlar samtal som pedagogerna leder vid samlingarna och där resoneras kring frågor om hur bemöter vi varandra, hur är vi bra en kompis, vad har vi för ton mot varandra etc. Det handlar också om att få kunskap om och våga sätta ord på ens känslor. Kunna säga ”nu blev jag ledsen” eller ”jag blir så glad när vi leker”. Kan vi verbalisera våra känslor och prata om dem kan vi också förstå varför de kommer, på så sätt blir alla våra känslor en styrka som gör oss till dem vi är.
 


 
Kunskap breddar och fördjupar
Inkludering på Linden sker också vi kunskap. Bland annat firar vi olika högtider så den stora barndagen (FN:s internationella barnkonventions-dag), samernas nationaldag, indiska Holi festivalen, lucia och många fle mer.
 
Flerspråkighet berikar
Ett annat sätt att arbeta med inkludering är språket. Barnen på Linden lär sig nya ord och sånger och det på fler språk än bara engelska och svenska. Särskilt fokus har de språk som barnen pratar hemma och vill man dela med sig till gruppen ses det alltid som tillgång. Att ”flerspråkighet berikar” är en självklarhet på Linden.