VÄRDEGRUND

”Jag vill – jag kan – jag vågar”

Till Föräldrakooperativet Linden är alla välkomna!

Till förÄLDRAKOOPERATIVET Linden är alla barn välkomna. Vi vill att olikheter ska vara tillgångar för gruppens och de enskildAs utveckling. Här nedan kan man läsa ett utdrag från Lindens pedagogiska plan och värdegrund.

Lindens ledord


Empati – medkänsla, omtanke, hänsyn
Trygghet – omvårdnad, bli sedda
Allas lika värde – respekt för allt och alla
Livsglädje – arbetsglädje, leka och ha roligt
Egenvärde – självkänsla, ”jag duger som jag är”
Livslångt lärande – nyfikenhet, socialt samspel

Värdeord

EMPATI: Vi visar att vi bryr oss om varandra. Vi visar omtänksamhet och generositet. Uppmuntrar inlevelseförmåga och gottgörelse för att förstå hur andra känner. Empati tränar och övar vi också i vår dagliga verksamhet.


TRYGGHET: Vi ser och bekräftar varandra dagligen. Visar och tillåter känslor. Skapar strukturer och rutiner. Ser till att alla mår bra, fysiskt och känslomässigt i alla situationer. Här jobbar vi också för ett klimat som tillåter och bjuder in till åsiktsutbyte.

Värdeord


ALLAS LIKA VÄRDE: Vi verkar för kulturell mångfald. Motverkar fördomar. Respekterar olikheter, med hänsyn till förutsättningar och behov. Lyssnar på allas åsikter. Verkar för att alla får lika mycket utrymme i verksamheten. Ett sätt att säkra talutrymmet är att använda en talstav, den som håller i staven får tala och de andra lyssnar. Vi ser till att staven fördelas mellan barnen. Vi vill erbjuda en miljö som inte är genuskodad. Vi använder barnens namn i stället för att kategorisera dem i ”pojkar” och ”flickor”.

Vi arbetar mycket med att visa respekt, både mellan vuxna-vuxna, barn-barn och vuxna-barn. Att vi alla respekterar varandra i gruppen är ett konstant viktigt arbete. Vi jobbar hela tiden och oupphörligen med ”hur man är en bra kompis”.

Värdeord


EGENVÄRDE: Vi uppmuntrar barnen att våga ta plats tillsammans med andra. Bemöter alla med respekt. Stärker självkänslan genom att få vara precis som jag är. Positiv förstärkning och positiv bekräftelse använder vi som metod. Att träna samarbetsförmågan gör också att barnen utvecklar sitt eget värde tillsammans med andra.

Värdeord


LIVSLÅNGT LÄRANDE: Vi vill ta vara på barns vetgirighet, deras vilja och lust att lära. Vi uppmuntrar kreativa aktiviteter och tankar. Stimulerar det lustfyllda lärandet genom leken, enskilt och i grupp. Uppmärksammar och sätter ord på positiva företeelser. Vi tränar barnen i att beakta rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Vi ser också till att skapandematerial alltid finns tillgängligt för barnen.

Värdeord

LIVSGLÄDJE: Vi har glad ögonkontakt med varandra. Skrattar och har roligt tillsammans. Vi vill väcka nyfikenhet genom upplevelser.